производи

TeSys моторни прекинувачи
Категорија: Индустриска контрола и автоматизација
Видови:
- Ѕвезда - триаголен вклучувач Модел D - 7,5 до 132 kW
- Ѕвезда - триаголен вклучувач Модел F - 90 до 375 kW
- TeSys модел U вклучувач
- Моторен вклучувач во куќиште LE

Назад
Други производи во оваа категорија
TeSys заштитни уреди TeSys контактори
TeSys моторни прекинувачи Фреквентни регулатори и уреди за мек старт
Релеи Извори на напојување и прибор за поврзување
Управувачко сигнални елементи Управувачки станици и кутии
Сигнални елементи Детекција
Автоматизација Hemel ормари